Data protection policy

Dataskyddspolicy

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn är ett komplement till våra allmänna villkor.

Genom godkännande av detta dokument, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS, telefon eller post. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund, leverantör eller anställd vid registrering (t.ex. adressuppgifter), eller genereras i samband med att du skriver på ett avtal med oss.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier uppdelat efter insamlingsmetod, typ av uppgift och syfte:

Kontrakt: Vanligtvis utgörs detta av personnummer och namn inom Sverige som anges av kontaktpersonen vid signering, och används för daglig hantering av produktion och samarbete.
Kontakt: Information som t.ex. e-post, kontaktuppgifter och telefonnummer som även detta anges vid någon kontakt eller överlämnande av visitkort. Detta är viktigt för att kunna exempelvis erbjuda support, betala ut lön, skicka fakturor eller kontakta dig med information.
Historik: Exempelvis produktionshistorik, utförda produktioner eller förfrågningar samlas in automatiskt av våra system för att hjälpa till vid utvärdering, säkerhetshantering och återkoppling.

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

I stort sett alla behandlingar utförs med stöd av samtycke eller avtal mellan oss och part. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som part och följa tillämplig lagstiftning. I vissa fall kan behandlingar med stöd av rättslig förpliktelse också förekomma.

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera och förbättra våra tjänster. Informationen krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster (löneutbetalning, fakturering, rättighetsfrågor och ekonomisk administration). Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser eller information, samt nyhetsbrev och generell kommunikation via e-post.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skydda och värna om våra kunders och medlemmars integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part som ej angivits utan att du som kund eller leverantör har medgivit till detta. Undantag till detta görs om kund eller medlem har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.
Vi har implementerat ett fullskaligt biträdesregister över leverantörer och organisationer som utför behandlingar som rör personuppgifter i våra system. Vi har tecknat biträdesavtal med dessa, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för vår räkning.
Vi tecknar biträdesavtal med alla uppdragsgivare innan dessa får tillgång till uppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Då vi strävar efter att alltid skydda din information, kommer vi att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Vi har också fullgoda biträdesavtal med alla våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker enligt utsatta regler.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har ett omfattande system med flera säkerhetsnivåer bestående bland annat av flera access nivåer, dokumentering och intrångsskydd av olika slag.

All personal är dessutom utbildad inom dataskydd, och uppdateras årligen i detta.

Din rätt till som har uppgifter hos oss

Som registrerad person och företag hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig.

Dessa är:

Information

Som person kan man när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad. Vi strävar efter att genomföra detta utan fördröjning.

Rättelse

Förändring av registrerade uppgifter kan alltid utföras genom kommunikation med oss där vi då hjälper till att genomföra förändringen.

Begränsning

Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Vi kan då stoppa all annan behandling till dess att en korrigering har utförts eller tills det går att fastslå vad som är korrekt och inte.

Dataportabilitet

För personuppgifter som har behandlats och insamlats automatiserat (med stöd av samtycke/avtal) har du av oss rätt att få ut dessas i ett maskinläsbart format.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Dessa kan vara t.ex.
– Om det saknas rättslig grund för behandlingen, eller behandlingen är olaglig
– Det saknas ett berättigat skäl för fortsatt behandling
– Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra aktiva avtal.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan i vissa fall använda oss av automatiserat beslutsfattande om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, till exempel vid utvärdering och förbättring av våra tjänster (t.ex. analys av trafik och användning).

Användandet av Cookies (kakor)

För att ge dig som användare en så bra upplevelse av våra tjänster som möjligt använder vi oss av cookies. Detta används till exempel för att se vilka val och inställningar du har gjort vid tidigare besök, så vi kan anpassa våra tjänster där efter.

På vissa av våra applikationer eller webbtjänster placerar även våra innehållsleverantörer, som till exempel olika sociala medier, cookies på din dator. Våra tjänsteleverantörer kan även komma att lagra ditt IP-nummer i statistiksyfte. Cookis som sparas till innehållsleverantörer eller annan typ av tredjepart, inkluderar men begränsas ej till tredjeparter som Facebook, Mixpanel och Google Analytics. Dessa används för att analysera hur du som besökare eller registrerad användare i våra applikationer och webbtjänster navigerar, klickar och använder våra tjänster. Crisp Film sparar cookies för att förbättra användarupplevelsen genom att ge dig som användare mer relevant information, bättre användargränssnitt och funktioner som förenklar användandet. Cookies kan komma att användas både vid ett besök i våra tjänster och vid besök av våra digitala kanaler.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar våra innehållsleverantörer eller tredjeparter att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på våra applikationer och webbtjänster inte kommer att fungera.

Har du några frågor om cookies kan du maila oss på: info@crispfilm.se

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på rättighetsavtal, bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post, direktmeddelande i mobilapplikationen eller därmed jämförligt sätt. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss och dataskyddsmyndigheten

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till info@crispfilm.se

Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta datainspektionen som fungerar som vår tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på https://www.datainspektionen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev